Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

O przedszkolu

Czcionka:

 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się 
w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, 
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

Tel: 0-24 260 42 86   
E-mail: 
  przedszkole.brudzen@wp.pl

 1.    Przedszkole w Brudzeniu Dużym jest placówką oświatową, publiczną,  prowadzoną przez Gminę w Brudzeniu Dużym od 2008r, a od września 2012r. wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:

1)    udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w celu uzyskania pomocy specjalistycznej,

2)    wspomagania indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

3)    sprawowania opieki oraz zapewnienia bezpiecznych i optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

4)    kształtowania i rozwijania aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi i otaczającego świata,

5)    współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych,

6)    tworzenia warunków i przygotowania dziecka do nauki szkolnej.

  3.    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok. Wyjątek w funkcjonowaniu stanowią:

- święta zapisane w kalendarzu jako dni wolne od pracy, takie jak: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień)

      - przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

4.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

5.    W godzinach 8 – 13 realizowane są zajęcia bezpłatne w zakresie podstawy programowej. 5- i 6-latki mają możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w wymiarze  5 godzin dziennie bez wyżywienia i wnoszenia opłat, lub korzystania z posiłków i 10,5  godzinnego pobytu  w przedszkolu wnosząc opłaty.

6.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.

7.    Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub odrębnie upoważnione osoby. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie może być  pod wpływem alkoholu.

8.    Dziecko, które zostało przyprowadzone do przedszkola uważa się za zdrowe.

9.    Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

10.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ramowego rozkładu dnia, zgodnie z zasadami zdrowia i higieny.

11.  Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii i nauczania indywidualnego.

12.  Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki  i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

13.  Współpraca z rodzicami prowadzona jest w formie zebrań grupowych, konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielami i dyrektorem, kącików informacji, zajęć otwartych, imprez okolicznościowych.

14.  Rodzice zobowiązani są do podpisania z dyrektorem przedszkola umowy o świadczeniu usług w przedszkolu, w zakresie ilości godzin przebywania dziecka oraz korzystania z wymienionych poniżej zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych. Treść umowy może być zmieniona w ciągu roku szkolnego w formie aneksu.

15.  Wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy.


 


 

 

 

 

Z kroniki przedszkolnej...

 

Dnia 1 września  1976 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Państwowego Przedszkola w Brudzeniu. Funkcję dyrektora objęła p. Teresa Dąbrowska, a pierwsze przedszkolaki (grupa 3-5 latki i 6-latki) rozpoczęły naukę i zabawę w wynajętym lokalu.

W roku szkolnym 1979/80 dyrektorem została p. Marianna Dzięgielewska. W październiku 1980 roku placówka przedszkolna zostaje przeniesiona z budynku prywatnego do budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Brudzeniu, gdzie na swoje potrzeby dostaje dwie izby.

Od września 1987 roku dyrektorem przedszkola zostaje p. Elżbieta Dylewska.

Uroczystości obchodzone wtedy w przedszkolu to: Dzień Wojska Polskiego, Dzień Edukacji Narodowej, Choinka z prezentami od św. Mikołaja, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Milicjanta, Dni Książki.

Przedszkolaki uczestniczyły w wycieczkach m.in. do ośrodka zdrowia, na pocztę, na posterunek, do biblioteki.

 

Z dniem 1 września 1991 roku decyzją Radnych Gminnej Rady Narodowej w Brudzeniu placówka przedszkolna przestaje istnieć. Pozostają tylko 6-latki, które rozpoczęły nowy rok szkolny 1991/1992.

 

 

 

 Dnia 14.01.2008r. rozpoczęło swoją działalność przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Dużym powołane Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr VIII/52/07r. z dnia 25 września 2007r.

Funkcja dyrektora została powierzona p. Małgorzacie Kalwasińskiej.

Od 01.IX..2010r. do końca II.2012r. dyrektorem była p. Ewa Piotrowska, a od III.2012-31.VIII.2012r. obowiązki dyrektora pełniła p. Dorota Tyburska.

Od 01.IX.2012r. Przedszkole Samorządowe weszło w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym z p. dyrektor Agnieszką Czajkowską na czele. Obowiązki w-ce dyrektora pełni p. Dorota Tyburska, odpowiedzialna za sprawy przedszkolne.

Przedszkole mieści się w klasycystycznym dworze z przełomu XIX/XX wieku przy ulicy Płockiej 12. W otoczeniu dworu założono park krajobrazowy. Przed budynkiem rośnie rozłożysty buk, będący pomnikiem przyrody. Drzewostan parku to gatunki pochodzenia rodzimego.

Jest przedszkolem ogólnodostępnym, trzyoddziałowym. W związku z realizacją projektu „Przedszkole Marzeń” w roku szk. 2012/2013 i dużą ilością chętnych dzieci na rok szk. 2013/2014 został utworzony czwarty oddział dla dzieci 3-4 letnich.

Dla potrzeb trzech grup dziecięcych ma trzy wyposażone sale na parterze, a na potrzeby nowo utworzonej grupy – wyposażono salę na piętrze dworku.

Jedna sala dla 3-4 latków ma przylegające do sali pomieszczenie sanitarne.

Przestronny hol wykorzystywany jest jako szatnia dla dzieci, galeria prac artystów ze wszystkich grup, miejsce z informacjami dla rodziców. Zarówno hol, jak i każda z sal przedszkolnych zmieniają się i witają wystrojem zgodnie ze zmianami pór roku.

Kuchnia przedszkolna serwuje dzieciom trzy urozmaicone, pełnowartościowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Budynek przedszkolny jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (od 01.09.2012r.). Obok głównego wjazdu znajduje się plac zabaw, umożliwiający rozwijanie motoryki przedszkolaków. Otoczenie parku z krętymi alejkami służy częstym spacerom w czasie pobytu na świeżym powietrzu.

Wychowankowie przedszkola mogą korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzieci otoczone są ciepłą i serdeczną opieką wszystkich pracowników.

Kadra pedagogiczna legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem pedagogicznym, a w swojej pracy stosuje metody, które umożliwiają rozwój każdemu dziecku.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami. Atmosfera wzajemnego zaufania, otwarcie na potrzeby dziecka i oczekiwania rodziców, otwarcie na pytania, krytykę rodziców wobec przedszkola pozwalają na zaangażowanie ich we wspólne działania dla dobra dziecka.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny